ATR обратился за поддержкой к Европарламенту и Еврокомиссии

24 февраля 2020, 18:30
8041

Коллектив крымскотатарского телеканала ATR написал обращение к Европейскому парламенту и Европейской комиссии с просьбой о поддержке вещания телеканала, который оказался на грани закрытия в связи с блокированием госфинансирования и отсутствием поддержки телеканала со стороны украинских властей.

Коллектив крымскотатарского телеканала ATR обращается к Европейскому парламенту и Европейской комиссии с просьбой во исполнение положений резолюции Европарламента оказать единственному в мире крымскотатарскому телеканалу необходимую для его функционирования финансовую помощь.​

«В конце 2019 года, по независящим от нас причинам, частичное финансирование нашей деятельности со стороны Украинского государства фактически прекратилось и превратилось лишь в декларативный характер, поскольку выделенные телеканалу ATR государством средства на 2020 год мы не можем получить и использовать из-за искусственно созданных бюрократических преград и противоречивого толкования нормативных актов отдельными органами государственной власти», — идет речь в обращении.

В обращении указано, что Европейский парламент в Резолюции «О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар», одобренной 4 февраля 2016 года, осудил незаконное закрытие средств массовой информации, в том числе телеканала ATR, который имеет широкое распространение в пределах крымскотатарской общины, и призвал Европейскую комиссию расширить финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования этого и других средств массовой информации в изгнании в Украине.   

«Телеканал ATR сегодня как никогда нуждается в такой финансовой помощи со стороны институтов Европейского Союза, поскольку находится на грани закрытия и теряет надежды на получение в ближайшее время помощи со стороны собственного государства. Мы просим вас в соответствии с положениями вышеупомянутой резолюции Европарламента обеспечить единственному в мире крымскотатарскому телеканалу ATR оказаниу необходимой для его функционирования финансовой помощи на постоянной основе», — указано в обращении.

Сайт ATR.ua публикует оригинал обращения на украинском и английском языках.

 

ЗВЕРНЕННЯ

до Європейського Парламенту та Європейської Комісії

ATR — єдиний у світі кримськотатарський телевізійний канал, який мовить цілодобово трьома мовами: українською, кримськотатарською та російською.

Після російської окупації Криму у лютому–березні 2014 року керівництво та колектив ATR опинилися перед вибором: або залишитись працювати в Криму на умовах російської окупаційної влади та стати її рупором, або евакуюватися до Києва, звідки продовжувати мовлення, надаючи інформаційну підтримку громадянам України, які проживають в тимчасово окупованому Криму.

Для кожного із нас вибір був очевидним — понад 60 журналістів та співробітників ATR евакуювалися влітку 2015 року до Києва. Водночас ми були змушені залишити в тимчасово окупованому Криму майже всі наші основні засоби: студії, вмонтоване обладнання, транспорт, декорації.

Але нам вдалося врятувати і вивезти в безпечне місце найголовніше — багаторічний архів відеоматеріалів АТR.

Восени 2015 року телеканал ATR відновив мовлення із столиці України — Києва.

Кримськотатарський телеканал ATR залишається і сьогодні єдиним інформаційним телеканалом України, який здійснює цілодобове мовлення трьома мовами.

Цільовою аудиторією АТR є понад 2,5 мільйона жителів тимчасово окупованого Криму, а також жителі материкової частини України і чисельна кримськотатарська діаспора в Туреччині, Румунії, Литві, Польщі та інших країнах.

Завдяки АТR жителі тимчасово окупованого Криму і материкової частини України отримують об'єктивну інформацію про події в Україні, світі та, що дуже важливо, про події, які відбуваються в тимчасово окупованому Криму.

Суттєву  частину програм АТR  становлять авторські культурологічні та освітні програми, що є дуже важливим для збереження мовної, етнічної, культурної і релігійної ідентичностей кримськотатарського народу — корінного народу Криму.

Ми обрали свій шлях служіння кримськотатарському народові і всім жителям Криму, незалежно від їхньої етнічної належності, що опинилися в жорстких умовах російської окупаційної влади.

Вже шість років ми протистоїмо російській інформаційній агресії, метою якої є пригніченя волі жителів Криму та їхньої віри в справедливість і свободу.

З 2015 року і до недавнього часу ATR  щорічно отримував державну фінансову підтримку, яка суттєво покривала витрати.

Наприкінці 2019 року, з незалежних від нас причин, часткове фінансування нашої діяльності з боку Української держави фактично припинилось та перетворилося лише в декларативний характер, оскільки виділені телеканалу ATR державою кошти на 2020 рік ми не можемо отримати та використовувати через штучно створені бюрократичні перепони та суперечливе тлумачення нормативних актів окремими органами державної влади.

Усвідомлюючи згубність позбавлення кримської аудиторії цілодобового мовлення АТR, намагаючись упередити розчарування громадянами України, які проживають в умовах російської окупації, байдужим ставленням органів державної влади до їхніх інформаційних потреб, ми неодноразово звертались до уповноважених органів державної влади та посадових осіб із проханням якнайскоріше вирішити перешкоди в наданні нам фінансової допомоги. Проте попри чисельні обіцянки проблема із підтримкою ATR через часткове фінансування його діяльності досі не вирішена.

В умовах, коли єдиний кримськотатарський телеканал ATR опинився в критичному стані та продовжує мовлення виключно завдяки самовідданості своїх співробітників та підтримці вдячних глядачів, ми звертаємось до вас з наступним.

Європейський  Парламент у Резолюції «Щодо ситуації з дотриманням прав людини в Криму, зокрема прав кримських татар», схваленої  04 лютого 2016 року, засудив незаконне закриття засобів масової інформації, зокрема телеканалу ATR, що має значне поширення в межах кримськотатарської громади, та закликав Європейську Комісію розширити необхідну фінансову допомогу, необхідну для забезпечення функціонування цього та інших засобів масової інформації у вигнанні в Україні.

Телеканал ATR сьогодні як ніколи потребує такої фінансової допомоги з боку інституцій Європейського Союзу, оскільки знаходиться на межі закриття та втрачає надії на отримання найближчим часом допомоги з боку  власної держави.

Ми просимо вас на виконання положень вищезгаданої резолюції Європарламенту забезпечити єдиному в світі кримськотатарському телеканалу ATR надання необхідної для його функціонування фінансової допомоги на постійній основі.

З повагою,

Уповноважені члени колективу ATR.

 

 

APPEAL

to the European Parliament and the European Commission

ATR is the only Crimean Tatar TV-Channel of the world, broadcasting 24/7 in three languages: Ukrainian, Crimean Tatar, and Russian.

After the Russian invasion of Crimea in February-March 2014, the board and staff of ATR were forced to make a choice: to stay working in Crimea upon conditions of the forces of Russian invasion and to become its speaker, or to evacuate themselves to Kyiv to continue broadcasting and giving informational support to the citizens of Ukraine who live in the temporarily-invaded Crimea.

For each of us, the choice was clear, and over 60 ATR journalists and staff members escaped to Kyiv in the Summer, 2015. At that, we were forced to leave almost all assets in the temporarily-invaded Crimea: studios, integrated equipment, decorations.

Although, we managed to save ourselves and to preserve our most precious asset – the long-time archive of the ATR video materials.

In Autumn 2015, the ATR TV-Channel restored broadcasting from the capital of Ukraine – Kyiv.

The TV-Channel of Crimean Tatars, ATR, remains to nowadays the only informational channel of Ukraine, broadcasting in three languages.

The target audience of ATR includes over 2.5 million of those who live on the temporarily-invaded Crimea, as well as residents of the mainland Ukraine, the numerous audience of Crimean Tatars in Turkey, Romania, Lithuania, Poland, and other countries.

Thanks to ATR, the residents of the temporarily-invaded Crimea and mainland Ukraine receive unbiased information about events in Ukraine, in the world, and, what's the most important – in the temporarily-invaded Crimea.

The essential share of programs on ATR channel is held by the author's cultural and educational programs, especially important to preserve the language, ethnic, cultural, and religious identity of the nation of Crimean Tatars – the indigenous people of Crimea.

We have chosen our way to serve the Crimean Tatar nation and all inhabitants of Crimea irrespective of their ethnic background, who found themselves upon the strict conditions of the government of Russian invasion.

For six years, we have been struggling against the Russian informational aggression, aimed at the suppression of the Crimean people's will and their striving to justice and freedom.

Since 2015 and to the recent past, each year ATR received state financial support, which helped significantly to cover expenses.

At the end of 2019, due to the reasons out of our scope of control, this partial financing of our activities by the State of Ukraine has actually stopped, and now it is just declarative. The state funds, allocated to the ATR TV-Channel for the year 2020 are unavailable for us to receive and use due to some artificial bureaucratic hindrances, and controversial interpretation of laws by certain state authorities.

Understanding, how deathly shall it be to deprive the Crimean Tatar audience of the ATR broadcasting; aiming to prevent the disappointment of the citizens of Ukraine, who live under the pressure of the Russian invasion, with the uncaring attitude to the government to their informational needs, we have appealed many times to the authorized bodies and state offices in charge asking to resolve the problems that prevent us from receiving the financial support. Although, in spite of numerous promises, the problem of support to ATR through partial financing of its activities is still unsolved.

Upon conditions, when the only TV-Channel of Crimean Tatars, ATR has found itself in critical conditions but stays broadcasting exclusively thanks to self-denial of its staff and support of the grateful audience, we ask you for the following.

In its Resolution of February 04, 2016 "On the human rights situation in Crimea, in particular of the Crimean Tatars", the European Parliament deplored the wrongful closure of the ATR media outlet which has a significant outreach within the Crimean Tatar community; called on the European Commission to extend the necessary financial assistance required to secure the functioning of this and other media in exile in Ukraine.

Nowadays, more than ever, ATR TV-Channel needs financial support from institutions of the European Union, because it is on the edge of closing and has lost all hopes to receive financing in the nearest future from its own state.

We ask you gently, on fulfillment of provisions of the Resolution by the European Parliament, mentioned above, to enforce the receiving of the necessary and constant financial support by the only Crimean Tatar TV-Channel, ATR.

Yours Sincerely,

Authorized staff members of ATR.

 

Напомним, ранее первому крымскотатарскому телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году. По словам генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова, перед каналом поставили невыполнимые условия тендеров. Он отметил, что без существования телеканала ATR материковая Украина не сможет вернуться в Крым.