ATR AİLESİNE QOŞULMAQ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ САЙТУ ART.UA

Цей документ згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є публічною пропозицією укласти договір про надання послуг по доступу до відеоматеріалів сайту atr.ua її умови однакові для всіх споживачів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телевізійна Компанія «Атлант-СВ», яке діє на підставі Статуту, з однієї сторони, в подальшому «Оператор», пропонує фізичній особі, іменованому надалі «Абонент» публічну оферту про надання послуг по доступу до відеоматеріалів сайту atr.ua.

 • Визначення термінів
  • Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуг по доступу до відеоматеріалів сайту atr.ua на умовах, що містяться в публічній оферті.
  • Договір – Публічний договір (оферта) про надання послуги доступу до мережі Інтернет, який укладається між Абонентом та Оператором.

1.3.Абонент - фізична особа, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору укладеного з Оператором, що містяться в публічній оферті.

1.4.Абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати для абонента за доступ на постійній основі до відеоматеріалів сайту atr.ua незалежно від факту отримання послуг.

1.5.Акцепт – повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

1.6.Послуга - послуга доступу до відеоматеріалів сайту atr.ua що надається Оператором Абонентові (далі по тексту Послуга).

1.7.Тарифний план – форма комерційної пропозиції, в якій визначено перелік Послуг, що надаються та порядок визначення їх вартості.

1.8.Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

1.9.Додаткові послуги – послуги pз налаштування обладнання Абонента та інші послуги, які Абонент може самостійно замовити у Оператора за додаткову плату. Перелік Додаткових послуг розміщено на Web-сайті Оператора atr.ua

1.10.Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

1.11.Особовий рахунок Абонента - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.

1.12.Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) atr.ua.

1.13.База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі.

1.14.Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.15.Припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов'язань за Договором.

1.16.ІР-АДРЕСА – цифрова адреса пристрою в мережі.

1.17.ЗАЯВКА – звернення АБОНЕНТА до ОПЕРАТОРА, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення з сайту ОПЕРАТОРА, або з особистого кабінету.

 • Предмет Договору
 • Загальні положення
 • Умови та порядок надання Послуг
 • Зобов’язання сторін
 • Вартість Послуг та порядок і терміни оплати
 • Термін дії Договору та умови розірвання
 • Відповідальність сторін. Форс-мажор

2.1.Оператор зобов'язується надавати Абонентові доступ до відеоматеріалів сайту atr.ua (далі - Послуга), а також на замовлення Абонента надавати Додаткові Послуги на умовах Договору та відповідно до діючого законодавства України, а Абонент зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

3.1.Послуга надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом вчинення Сторонами дій, що свідчать про згоду дотримуватися публічної оферти. Згода з умовами Договору підтверджується шляхом акцепту Абонентом, без підписання сторонами Договору.

3.2.Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми за доступ Абонента до Послуги, або перерахування грошової суми за Послугу з використанням інших платіжних засобів.

3.3.Договір діє з моменту здійснення Абонентом акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому пунктом 3.2. до моменту досягнення нульового балансу Особового рахунка.

3.4.Дійсна публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися Послугою, і мають технічну можливість одержання Послуги.

3.5.Всі умови Договору є обов'язковими як для Абонента, так і для Оператора. Перед початком користування Послугою Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами.

3.6.Всі зміни й доповнення до Договору опубліковуються на WEB-сайті Оператора atr.ua в порядку, вказаному в пункті 5.2.2 Договору.

3.7.Абонент дає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних данихОператора для автоматизації системи обліку спожитих Послуг.

4.1.Договір про надання Послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами. Відповідно, Абонент, який надав Заяву про приєднання до Договору, та/або здійнив оплату за Послугу Оператора вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

4.2.Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на реєстрацію/перереєстрацію можна за телефонами: (044) 593 98 82

4.3.Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг Оператора. З моменту оплати Послуг Оператору Абонент автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.

4.4.Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

4.5.Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

4.6.З моменту отримання Заяви, Оператор перевіряє наявність технічної можливості надання Послуги протягом 1-го робочого дня та повідомляє Клієнта про результати перевірки.

4.7.Послуга надається за дотримання таких умов:

4.7.1. Наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої телекомунікаційної послуги;

4.7.2. Ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;

4.7.3. Внесення Абонентом платежу Оператору за надання Послуги;

4.8.Оператор після виконання Абонентом вимог пп. 4.7.1.-4.7.3. організовує доступ до відеоматеріалів сайту atr.ua.

4.9.Оператор виконує роботи згідно умов надання Послуг, для відповідного Тарифного плану, що оприлюдненні на сайті Оператора atr.ua:

4.10.Порядок замовлення, отримання, надання та припинення Послуг визначається Тарифними планами, які є невід'ємною частиною Договору, затверджуються наказами Оператора та розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному Web-сайті Оператора atr.ua не менше ніж за 7 днів до введення їх в дію.

4.11.Абонент доручає Оператору, а Оператор зобов’язаний вести облік вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих Послуг. Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих Послуг буде включено персональні дані про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору.

4.12.На підставі Заяви про приєднання до Договору Оператор відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР). На ОР Замовника враховуються обсяги наданих Оператором Послуг, а також всі платежі Замовника. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації щодо оплачених Абонентом Послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань.

4.13.Оператор припиняє доступ Абонента до Послуг без попереднього попередження, при нульовому балансі Особового рахунка Абонента.

4.14.Перерва в наданні Послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання та ліній зв’язку. Оператор має право призупиняти надання Послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (оприлюднюється) на Офіційному Web-сайті Оператора atr.ua.

4.15.Оператор має право припинити доступ Абонента до Послуг, скоротити перелік Послуг, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь або мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими, що порушують правила та норми користування Послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що порушують вимоги чинного законодавства України.

4.16.При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Оператором Послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов’язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Оператора, Оператор в розумний строк здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання Послуг.

4.17.Оператор надає Послугу безперервно (24 години на добу, 7 днів у тиждень) протягом усього терміну дії даного Договору. Послуги по технічній і інформаційній підтримці Абонента надаються з 09 години 00 хвилин по 21 годину 00 хвилин.

5.1.Оператор зобов'язується:

5.1.1. Надавати Абонентові Послуги відповідно до замовлених параметрів й умов даного Договору;

5.1.2. Розглядати скарги й пропозиції Абонента відносно Послуг, що надаються.

5.1.3. Приймати заяви Абонента на усунення недоліків.

5.1.4. Дотримуватись норм діючого законодавства України про інформацію, її передачу та захист персональних данних.

5.2.Оператор має право:

5.2.1. Призупинити або припинити надання Послуг у випадку порушення Абонентом умов, передбачених даним Договором або норм чинного законодавства України в галузі телекомунікацій. Якщо в десятиденний термін Абонент не усунув порушення, Оператор має право на розірвання договору в односторонньому порядку без повернення Абоненту раніше сплачених грошових коштів за Послугу;

5.2.2. Змінювати порядок надання Послуг і тарифи на Послуги без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму Web-сайті Оператора atr.ua за 7 календарних днів до їх впровадження. Абонент у випадку незгоди зі змінами має право на розірвання Договору. У цьому випадку Абонент зобов'язаний письмово повідомити Оператора про свій намір до їх впровадження, якщо Абонент після вступу в дію нових тарифів здійснив оплату Послуг то Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями;

5.2.3. Припиняти у встановленому порядку надання Послуг з моменту виникнення нульового балансу на Особовому рахунку Абонента;

5.2.4. Проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним або частковим обмеженням у наданні Послуг, з метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації на термін не більше 24-х годин на місяць, з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на Офіційному Web-сайті Оператора atr.ua;

5.2.5. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству;

5.2.6. На підставі даних Автоматизованої системи обліку спожитих Послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Абонента;

5.2.7. Оператор залишає за собою право передати вимоги за цим договором третім особам, для захисту своїх майнових та фінансових прав без згоди на це Абонента.

5.3.Абонент зобов'язується:

5.3.1. Своєчасно оплачувати Послуги надані Оператором, в обсязі, порядку і терміни, передбачені розділом 6 даного Договору;

5.3.2. Дотримуватися умов даного Договору;

5.3.3. Стежити за станом свого Особового рахунку і не допускати нульового балансу, з метою уникнення припинення надання Послуг. Абонент гарантує використання Послуги, не порушуючи чинне законодавство України;

5.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних Послуг, Тарифами, дотримуватись та виконувати їх вимоги і вимоги законодавства України;

5.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі та налаштування), видані Оператором;

5.3.6. Відвідувати Web-сайт Оператора atr.ua для ознайомлення з публікаціями Оператора щодо нових Послуг, Тарифного плану, змін в діючих Послугах, Тарифних планах та Правилах.

5.4.Абонент має право:

5.4.1. На розірвання даного Договору, у випадку незгоди з новими змінами його умов;

5.4.2. Отримувати інформацію про Послуги, Тарифний план та залишки авансових платежів;

5.4.3. Звертатись у письмовій формі до Оператора із заявами, повідомленнями і претензіями.

6.1.Абонент здійснює оплату Послуги за Тарифним планом, який встановлюються Оператором. Оператор залишає за собою право змінювати встановлений Тарифний план у разі змінення ринкових умов, або за інших суттєвих обставин. Абонент на свій розсуд обирає Тарифний план (із передбачених діючими тарифами), відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги.

6.2.Для фізичного підключення до Послуги Замовнику необхідно сплатити вартість підключення, згідно Тарифного плану. Оператор надає доступ до Послуги тільки після здійснення Абонентом оплати вартості Тарифного плану, відповідно до розцінок, що діють на момент оплати.

6.3.Оплата Послуг здійснюється у готівковій або безготівковій формі на умовах передплати згідно Тарифного плану. При нульовому балансі рахунку Абонента Оператор залишає за собою право призупинити надання Послуг. Відновлення надання Послуги Абоненту відбувається протягом доби з моменту надходження коштів на особовий рахунок Абонента в обліковій системі Оператора.

6.4.Для зміни Тарифного плану Абонент може в будь який час в Особистому кабінеті змінити Тарифний план.

6.5.Фактичне використання Абонентом тієї чи іншої Послуги означає, що така Послуга була замовлена Абонентом.

7.1.Даний Договір набирає сили з моменту укладення Договору і укладений на невизначений строк і діє до припинення його однією зі сторін або обома сторонами.

7.2.В односторонньому порядку Договір може бути розірваний Оператором, якщо Абонент залучений або бере участь у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими що порушують правила й норми користування Послугою, викладені в дійсному Договорі, або такими що порушують вимоги чинного законодавства України та протягом 10 днів не усунив виявлені недоліки. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Оператора, у тому числі за надані Абоненту Послуги не повертаються і не компенсуються.

7.3.Абонент вправі відмовитися від Послуг Оператора і розірвати Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані Оператором відповідно до даного Договору зміни в Договорі або Тарифному плані попередньо письмово повідомивши Оператора про це до вступу цих змін у силу. Договір вважається розірваним з моменту одержання Оператором зазначеного повідомлення.

8.1.За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Оператор і Абонент несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

8.2.Оператор не здійснює контроль за змістом інформації, що проходить через мережу. Оператор не дає гарантій про придатність Послуг для цілей, не обговорених у даному Договорі. Оператор не несе відповідальності за понесений Абонентом збиток у результаті використання або неможливості використання послуг. Оператор не відповідає за втрату або неотримання даних внаслідок затримок, відсутності або неправильної передачі даних, перерви в наданні послуг. Оператор знімає із себе відповідальність за точність, безпеку, якість або придатність інформації, отриманої через мережу. Відповідальність за використання інформації, отриманої через мережу, лежить на Абоненту.

8.3.Оператор не відповідає за роботу кінцевого обладнання Абонента. Ризик випадкової втрати чи пошкодження устаткування Абонента покладається на Абонента.

8.4.Оператор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у таких випадках:

8.4.1. У випадку порушення Абонентом строків внесення оплати наданих Послуг;

8.4.2. У випадку порушення Абонентом умов Договору

8.4.3. У випадку втрати, крадіжки, пошкодження або знищення устаткування Оператора;

8.4.4. У випадку якщо затримки й перебої в наданні Послуг, пов’язані із причинами, які не залежать від Оператора.

8.5.Оператор не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Оператор не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами.

8.6.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на час дії непереборної сили (форс-мажор). Під непереборною силою розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню сторонами зобов'язань за Договором. До них ставляться стихійні явища (землетрус, повінь і т.п.), обставини громадського життя (воєнні дії, надзвичайний стан, великомасштабні страйки, епідемії й т.п.), заборонні міри вповноважених державних органів (заборона перевезень, заборона торгівлі в порядку міжнародних санкцій, валютні обмеження й т.п.), а також викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.